top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAATSVERENIGING VOOR KUNSTRIJDEN & IJSGALA – 2017 (SKY Tilburg)

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Toelating tot activiteiten en gebruik materialen

Artikel 4: Rechten en plichten

Artikel 5: Respect en teamregels

Artikel 6: Disciplinaire maatregelen

Artikel 7: Handhaving Huishoudelijk Reglement

Artikel 8: Inwerkingtreding

Artikel 1 Algemeen

1.1 De Schaatsvereniging voor Kunstrijden & IJsgala (hierna: 'de vereniging') is statutair

opgericht op 7 september 1994.

1.2 De vereniging heeft ten doel het schaatsenrijden in het algemeen en het kunstrijden

in het bijzonder te bevorderen, o.a. door het deelnemen aan wedstrijden en organiseren

van evenementen (hierna: ‘activiteiten’)

1.3 In aanvulling op de statuten worden in dit Huishoudelijk Reglement nadere afspraken

omtrent organisatie van en gedragsregels bij activiteiten van de vereniging vastgelegd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Het Huishoudelijk Reglement geldt voor alle activiteiten die door de vereniging

worden georganiseerd of waar zij aan deelneemt.

2.2 Het Huishoudelijk Reglement wordt van toepassing verklaard op alle leden, ouders/

verzorgers van minderjarige leden en begeleiders (w.o. trainers) van de vereniging,

alsmede op derden indien zij op enigerlei wijze participeren aan of aanwezig zijn bij

een activiteit van de vereniging.

Artikel 3 Toelating tot activiteiten en gebruik materialen

3.1 Toegang tot de activiteiten van de vereniging staat open voor alle leden, alsmede op

uitnodiging voor derden.

3.2 Eenieder die deel wenst te nemen aan activiteiten van de vereniging is zelf

verantwoordelijk voor zijn gezondheid en welzijn om deel te nemen.

3.3 Alle materialen gebruikt tijdens activiteiten worden in bruikleen gegeven, eventueel

tegen een vooraf vast te stellen vergoeding, maar blijven eigendom van de vereniging;

schade anders dan door normaal gebruik is voor rekening van de gebruiker c.q.

veroorzaker van de schade.

3.4 Alle trainers worden schriftelijk benoemd door het bestuur en dienen voor aanvang

van hun taak een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen voor het werken met

minderjarige kinderen.

3.5 Het bestuur en/of één of meer door haar benoemde vertegenwoordiger(s) kan

eenieder de toegang tot activiteiten ontzeggen indien overtreding van het Huishoudelijk

Reglement of enige andere relevante wet- of regelgeving geconstateerd is, dan wel

preventief, indien er redenen zijn om aan te nemen dat een ordentelijk verloop van de

activiteit hiermee gediend is.

Artikel 4 Rechten en plichten

4.1 Het lidmaatschap van de vereniging kan worden aangevraagd d.m.v. het invullen van

een inschrijfformulier, inclusief contactgegevens (w.o. e-mailadres) of een andere, door

het bestuur vast te stellen wijze. Het bestuur besluit over de toelating, waarna alle

rechten en plichten behorend bij het lidmaatschap gelden.

4.2 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; leden (bij jeugdleden hun

wettelijke vertegenwoordiger) zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van

hun contactgegevens (w.o. telefoonnummer, huis- en e-mailadres voor correspondentie).

4.3 De contributieverplichting wordt vastgesteld op basis van de teamindeling zoals deze

op 1 september van enig jaar zal gelden.

4.4 Indien een lid gedurende het seizoen toetreedt tot een team, zal de contributie in

beginsel tijdsevenredig worden berekend, waarbij een deel van een kalendermaand zal

gelden als een hele maand.

4.5 De contributie kan voldaan worden voldaan ineens of in maximaal 4 termijnen, zoals

vermeld op de contributiefactuur. In geval van betalingsonmacht kan op schriftelijk

verzoek een afwijkende betalingstermijn worden overeengekomen.

4.6 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de

jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

4.7 Indien o.g.v. doktersattest verwacht wordt dat langer dan 3 volledige

kalendermaanden niet kan worden deelgenomen aan activiteiten, kan binnen 1 maand

na aanvang van de verhindering schriftelijk een verzoek bij het bestuur worden

ingediend tot vrijstelling van een tijdsevenredig deel van de contributieverplichting. De

matiging geldt slechts over volledige maanden waarin niet aan enige activiteit is

deelgenomen en zal door het bestuur worden vastgesteld en worden verrekend.

4.8 Leden (bij jeugdleden hun wettelijke vertegenwoordiger) zijn zelf verantwoordelijk

voor het voldoen van de contributieverplichting, waarbij als uiterste betaaldatum de

ultimo van de kalendermaand zal gelden waarin de betreffende termijn voldaan moet

zijn.

4.9 Tijdens training en wedstrijden moeten de spelers een deugdelijke uitrusting dragen.

4.10 Een lid is verplicht zich onder alle omstandigheden te gedragen zoals een goed

speler betaamt, zowel op het ijs als daarbuiten discipline te betonen en zich te

onthouden van al dan niet openbare gedragingen en/of uitlatingen die het aanzien van

de schaatssport, van de vereniging of van aan de vereniging verbonden sponsors en

partners kunnen schaden - waaronder doch niet uitsluitend doping- of drugsgebruik,

wapenbezit, overmatig alcoholgebruik - zulks ter beoordeling van het bestuur.

4.11 De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dan wel materiële

schade, in welke vorm dan ook, ontstaan tijdens activiteiten.

4.12 Veiligheid, schaatsers met lange haren zijn verplicht een knot of donut te dragen tijdens alle trainingen,

trainers of bestuurders zijn bevoegd het lid hierop te wijzen en van het ijs af te sturen bij het ontbreken van

deze veiligheidsmaatregel.

Artikel 5 Respect en teamregels

5.1 Spelers, trainers, coaches, teambegeleiders, scheidsrechters, ouders/verzorgers en

baanpersoneel dient elkaar op correcte wijze te behandelen. Ten overvloede noemen

wij nog de onderstaande negatieve gedragingen:

– Geweld: u mag een ander niet hinderen, intimideren, bedreigen (verbaal / nonverbaal),

afpersen of mishandelen.

– Discriminatie: het is verboden om anderen belachelijk te maken, uit te schelden, of

achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of

kleding.

– Pesten: doe niets bij een ander, wat je zelf ook niet prettig zou vinden! We noemen

elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. Ook uitlachen, roddelen of

kinderen buitensluiten wordt als pesten beschouwd; vertel de train(st)ers, bestuursleden

wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.

– Ongewenste intimiteiten: er wordt niet akkoord gegaan met opmerkingen, gebaren,

aanrakingen of pressie van seksuele aard.

– Diefstal, vandalisme en opzettelijke schade: bij diefstal en vandalisme van

verenigingseigendom wordt door het bestuur altijd aangifte gedaan en de kosten zullen

worden verhaald op de veroorzaker.

– Social media: alle regels gelden ook voor gedrag op social media; maak geen foto’s,

opnames etc. zonder toestemming en plaats deze ook niet zonder toestemming op het

internet.

5.2 Voor of tijdens trainingen en wedstrijden, is het voor spelers, trainers, coaches en

teamleiders niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen.

5.3 De huisregels van de locatie waar de activiteit plaatsvindt moeten opgevolgd en

nageleefd worden; de teamleiding is verantwoordelijk voor het toezicht hierop.

5.4 De vereniging heeft zich in dit verband tevens gecommitteerd aan de beleidsregels

van de KNSB en verklaart deze van toepassing op al haar activiteiten.

5.5 Leden dienen daarnaast aan de volgende teamregels te voldoen:

• Kom op tijd voor de training of wedstrijd; mocht je door omstandigheden verlaat

zijn, bepaalt de trainer of je nog kunt deelnemen aan de activiteit.

• Stuur bij verhindering tijdig een bericht.

• Het betreden c.q. verlaten van het ijs gebeurt enkel met toestemming van een

trainer.

• Alleen leden hebben toegang tot de ijsbaan, overige betrokkenen kunnen

plaatsnemen op de tribune.

• De trainer heeft het recht af te wijken van bovenstaande regels, na overleg met

het bestuur.

5.6 Ten aanzien van de te volgen wedstrijdtactiek, de ter zake te nemen maatregelen

evenals het bepalen van de orde binnen het team, is de trainer bevoegd. Met betrekking

tot hun werkzaamheden zijn zij desgevraagd verantwoording verschuldigd aan het

bestuur en onderhouden zij contact met het bestuur en de door het bestuur aangestelde

medewerkers; ongeregeldheden dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld.

5.7 Bij trainingen op het ijs berust de leiding bij de betrokken trainer, hij/zij

onderhoudt contact met de trainerscoördinator c.q. het bestuur en de bevoegdheden

van de trainers worden in een overeenkomst tussen hen en de vereniging geregeld.

5.8 Alle vragen en/of opmerkingen t.a.v. de gang van zaken binnen een team dienen

opgenomen te worden met de trainerscoördinator (indien mogelijk na afloop van de

training) en in volgende instantie met het bestuur.

Artikel 6 Overtreding en kosten

6.1 De vereniging, dat zijn we allemaal. Daarom kunnen leden, ouders en bestuur elkaar

op respectvolle wijze aanspreken op gedag. Indien een lid of ouder zich naar de mening

van een train(st)er, bestuur of gedelegeerde niet naar behoren gedraagt, kan deze voor

de resterende duur van de les worden verwijderd.

6.2 Schending van de verplichtingen uit het Huishoudelijk Reglement kan leiden tot

disciplinaire maatregelen zoals schorsing of royement, zulks ter beoordeling van het

bestuur.

6.3 Indien langer dan 30 dagen na vervaldatum niet aan de contributieverplichting is

voldaan, is men automatisch in verzuim en wordt het lidmaatschap geschorst, tenzij

schriftelijk anders met het bestuur is overeengekomen.

6.4 Onverminderd voorgaande bepalingen, dienen alle financiële verplichtingen van een

vorig verenigingsjaar bij aanvang van een nieuw seizoen voldaan te zijn.

6.5 Eventuele kosten verbonden aan de handhaving zullen worden doorbelast aan de

veroorzaker.

Artikel 7 Handhaving Huishoudelijk Reglement.

7.1 De handhaving en uitleg van het vastgestelde reglement berust, tenzij anders

bepaald, bij het bestuur.

7.2 In alle gevallen waarin door het Huishoudelijk Reglement niet wordt voorzien, beslist

het bestuur.

Artikel 8 Inwerkingtreding

8.1 Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking per 22-10-2017 en hiernaar kan

worden verwezen als 'HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHAATSVERENIGING VOOR

KUNSTRIJDEN & IJSGALA – 2017'.

Aldus vastgesteld door de BALV d.d. 22-10-2017

bottom of page